JT konvencija

1989 metais vyriausybės visame pasaulyje pažadėjo visiems vaikams lygias teises priimdamos JT Vaiko teisių konvenciją.  Šios teisės remiasi tuo, ko vaikui reikia išgyventi, augti, dalyvauti ir išvystyti savo potencialą.  Konvencija taikoma vienodai visiems vaikams, nepriklausomai nuo to, kas jie yra ar iš kur jie kilę.

Žmogaus teisės paremtos kiekvieno žmogaus orumu ir vertingumu, nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, nacionalinės arba socialinės kilmės, turto, luomo ar kitų aplinkybių. Todėl jos taikomos visiems žmonėms ir visur.

Konvencijoje vaiku laikomas asmuo, neturintis 18-os metų. Tai vienintelė tarptautinė žmogaus teisių sutartis pasaulyje apimanti pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Joje detaliai išdėstyta, ko reikia kiekvienam vaikui, kad vaikystė būtų saugi ir laiminga.

Vaiko teisių konvencija – tai išsamiausias dokumentas apie vaikų teises. Ir tai daugiausiai pasaulio valstybių ratifikuotas žmogaus teisių susitarimas istorijoje.  Šis dokumentas įtvirtina konkrečias vaiko teises tarptautinėje teisėje, apibrėždamas universalius principus ir standartus dėl statuso ir elgesio su vaikais visame pasaulyje.

Konvencijoje numatytas ypatingas vaidmuo UNICEF kaip Jungtinių Tautų organo, atsakingo už vaikų teisių įtvirtinimą. UNICEFatsakomybė yra užtikrinti efektyvų Konvencijos įgyvendinimą bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą dėl vaikų gerovės.

Visos JT narės (išskyrus JAV ir Somalį) oficialiai patvirtino Vaiko teisių konvenciją. 1995 m. liepos 3 d. Vaiko teisių konvenciją ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas.

Paskaitykite Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją (anglų kalba) (PDF)